Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti PILA CIGNA, s.r.o., IČ: 28568664
pro prodej stolařského a konstrukčního řeziva

 

 

 

I.

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti PILA CIGNA, s.r.o., IČ 28568664, se sídlem č.p. 537, 739 43 Staříč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32468 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě rámcové kupní smlouvy nebo kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek mohou být sjednána, resp. upravena či zpřesněna v kupní smlouvě. Taková odchylná ujednání mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou dostupné v provozovně prodávajícího a na internetových stránkách www.pilacigna.cz.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

II.

 1. Kupující má právo uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, a to osobně v provozovně prodávajícího na adrese Staříč 537, 739 43, Staříč, distančně na webové stránce na internetové adrese www.pilacigna.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky, nebo v souladu s rámcovou kupní smlouvou uzavřenou s prodávajícím. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

 1. Prodávající se zavazuje, že vyrobí a prodá kupujícímu stolařské a konstrukční řezivo (dále jen „zboží“) na základě kupní smlouvy, a to za rámcové ceny uvedené v ceníku zboží (dále jen „kupní cena“). Ceník je platný pro odběr libovolného množství zboží, a to bez omezení minimálního množství s výjimkou speciálních slev za množstevní odběr. Prodávající má po dohodě s kupujícím právo úpravy konečné cenové nabídky na každou jednotlivou objednávku dle kupní smlouvy, a to s ohledem na kvalitu zboží.

 

 1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu v souladu s kupní smlouvou řádně a včas. Společně s kupní cenou dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit také náklady spojené s balením a doručením zboží, pokud jsou smluveny. Není-li stanoveno jinak, rozumí se v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady blíže určené v předchozí větě.

 

 1. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či jiného plnění, jež je kupující povinen uhradit, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Toto ustanovení nezbavuje kupujícího odpovědnosti za škodu a s tím spojenou povinností uhradit prodávajícímu případnou náhradu škody.

 

 

 1. Kupující je povinen objednané zboží odebrat, a to nejpozději do 14 dní ode dne oznámení prodávajícího o připravenosti zboží ve skladu prodávajícího na adrese Staříč 537, 739 43, Staříč. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné, případně zboží prodat třetí osobě v souladu s ustanovením § 2126 občanského zákoníku.

 

 1. V případě výroby zboží na základě specifických požadavků kupujícího (dále jen „zboží na zakázku“), je kupující povinen odevzdat prodávajícímu v souladu s ustanoveními § 1808 a § 1809 občanského zákoníku závdavek až do výše 50 % kupní ceny, a to nejpozději při uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění svých povinností, zejména tedy nezaplacení kupní ceny a neodebrání zboží ve stanovené lhůtě, má prodávající právo si závdavek ponechat. Prodávající má právo ponechat si závdavek také v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, pokud tak bylo ujednáno. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím je však prodávající povinen vydat kupujícímu dvojnásobek.

 

 1. Prodávající je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu, ohledně úhrady kupní ceny prováděné na základě kupní smlouvy, a dodat ji do sféry kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 

III.

 1. Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Výhrada vlastnického práva se řídí ustanovením § 2132 a násl. občanského zákoníku.

 

 

IV.

 1. Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“) uzavře smlouvu s prodávajícím distančním způsobem prostřednictvím webových stránek prodávajícího, má právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku předchozí věta neplatí v případě, že zboží bylo upraveno dle pokynů spotřebitele. Spotřebitel je povinen v uvedené lhůtě zaslat odstoupení od kupní smlouvy písemně na adresu prodávajícího.

 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno prodávajícímu do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od spotřebitele nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

 

V.

 1. Kupující je oprávněn smluvit s prodávajícím jiný způsob dopravy, než převzetí zboží ze skladu prodávajícího dle čl. II. odst. 5 obchodních podmínek. Kupující je oprávněn požadovat, aby byla doprava zrealizována prodávajícím, případně externím dopravcem. Náklady spojené s dopravou zboží je povinen hradit kupující.

 

 1. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v kupní smlouvě za využití vlastních prostředků, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

 

 1. Příprava zboží k jeho odevzdání kupujícímu se uskuteční ve skladě prodávajícího na adrese Staříč 537, 739 43, Staříč. Podmínky výroby a naskladnění zboží výslovně neupravené v kupní smlouvě, určuje pověřený zaměstnanec skladu prodávajícího na základě aktuální situace dodávek a pracovního vytížení prodávajícího.

 

 1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. V případě, že kupující zvolil jako způsob dopravy služby externího dopravce, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním prvnímu dopravci.

 

 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny dohodou stran, případně zvláštními podmínkami prodávajícího v případě dopravy prováděné jeho prostřednictvím.

 

 

VI.

 1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku, a v případě, že kupujícím je spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží bude mít při převzetí vlastnosti stanovené ve smlouvě, tj. nebude mít vady, zejména tedy, že

  1. zboží je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, pak plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

  2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy.

  3. zboží je dodáno v ujednaném množství a míře.

 

 1. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl dřevěných materiálů, lakovaných ploch, typické vlastnosti dřeva nebo drobné odchylky rozměrů.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 2103 občanského zákoníku právo odmítnout odpovědnost za vady zboží, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost za takové vady zboží, které vznikly při přepravě externím dopravcem nebo nevhodným skladováním kupujícího (zejména zvýšená vlhkost při skladování).

 

 1. Kupující výslovně bere na vědomí, že v případě uplatnění náhrady škody vůči prodávajícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náhradu škody do výše pětinásobku kupní ceny. Toto ustanovení není účinné vůči kupujícímu, který je spotřebitelem.

 

 

VII.

 1. Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího bude zpracovávat pouze za účelem prodeje a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb. Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje také při výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně kupujícího.

 

 1. Souhlas udělený prodávajícímu má kupující právo vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou zaslanou na adresu prodávajícího.

 

 1. Kupující dále bere na vědomí, že osobní údaje mohou zpracovávat také jiné subjekty, zejména správce webových stránek prodávajícího a externí dopravce.

 

 1. Kupující má dále právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích a žádat kopii těchto údajů, údaje aktualizovat či opravit, případně také jejich zpracování omezit, požadovat výmaz údajů z evidence prodávajícího a podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo žalobu věcně a místně příslušnému soudu.

 

 

VIII.

 1. Pro případ, že vztah založený kupní smlouvou bude obsahovat mezinárodní prvek, se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva, resp. vztah mezi nimi, bude řídit českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

 1. V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže být neplatným nebo neúčinným, jsou smluvní strany povinny toto neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit v kupní smlouvě ustanovením platným, které se však smyslu a účelu původního ustanovení co nejvíce přibližuje.

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy, a to v ústní nebo písemné podobě, kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, je mu znám jejich obsah a souhlasí s nimi.

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020

 

 

Ve Staříči 1.1.2020

 

 

Mgr. Daniel Cigna